Skoldokument

Skolprofil

 

Skolans mål/vision

Vårt mål är att utbilda de bästa energi- och serviceteknikerna på marknaden! Vi arbetar med ett holistiskt synsätt där helhetssynen på eleven är målet. Vi vill tillåta eleven att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar och intressen för att hitta sin egen identitet. Vi ser det som av största vikt att rusta eleven för sitt framtida liv, sina framtida yrkesroller samt sin framtid som aktiv medborgare. 

Skolans värdegrund - G.Ö.R.A

Gemenskap

Vi är en liten skola med små klasser där vi prioriterar närheten mellan elever och lärare. Vi arbetar för att integrera ämnen med varandra för att skapa en helhetssyn och djupare förståelse för att allt hänger samman. Skolan anordnar aktiviteter där vi vill skapa förutsättningar för att lära känna varandra oavsett vilken klass man går i eller om man är elev eller lärare. Dessa aktiviteter sker framförallt i början av varje läsår där förståelse och samarbete står i fokus. Detta tror vi bidrar till att skapa en trygg och familjär stämning på skolan.

Öppenhet

Vi på skolan vill tillsammans medverka till att skolan präglas av tolerans där var och en känner sig trygg att framföra sin tankar, funderingar och åsikter. Nya intryck, öppenhet och det kritiska tänkandet tror vi är förutsättningar för den nyfikenhet som vi tror ligger till grund för lusten till ett livslångt lärande.

Respekt

Tolerans och förståelse för olikheter och respekt för varandra ska prägla skolan. Vi arbetar aktivt för att motverka mobbing, rasism och andra trakasserier genom att återkommande arbeta med värdefrågor och samtal om hur vi tillsammans vill ha det på skolan och i livet. Skulle problem uppstå på skolan har vi utarbetade strategier och handlingsplaner för hur vi ska ta oss an och arbeta med problemet (se handboken).

Ansvar

Skolan ska arbeta så att eleverna växer och successivt lär sig ta ansvar för sig själva, sina studier och sina medmänniskor. Då skolan är liten krävs det att vi alla tillsammans hjälps åt med det som måste göras för att vi ska kunna bibehålla en trivsam miljö. Detta innebär i praktiken tex att alla elever och personal städar undan sina kaffekoppar och hjälps åt att sätta på diskmaskinen. Vi miljösorterar petflaskor och burkar. Vidare är man som elev ansvarig att se till att den arbetsplats man varit på är städad och iordninggjord samt att maskiner man använt under dagen är städade så att nästa person som ska arbeta där får en ren och städad maskin. Vi håller även på att utveckla ett tydligare skyddsombuds- och elevfrågeansvar.